Unit Kejuruteraan


Pengenalan
Unit Kejuruteraan bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras dan mengawalselia perlaksanaan penswastaan perkhidmatan sokongan hospital (PSH) oleh syarikat konsesi serta menyelaras pengurusan aset tak alih, aktiviti kelestarian dan juga memberikan khidmat.


Objektif
Merancang, menyelaras dan mengawalselia perlaksanaan penswastaan Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) oleh syarikat konsesi supaya mematuhi keperluan-keperluan Perjanjian Konsesi bagi memastikan pengoperasian hospital beserta aset-aset berada pada tahap yang optimum dalam memberi perkhidmatan yang baik dan berkesan.


Perkhidmatan Yang Disediakan

  • Kawalselia PSH
  • Pengurusan Aset Tak Alih Hospital
  • Penyelarasan Projek Sinking Fund
  • Penyelarasan Program Kebersihan & Keselamatan Tandas
  • Penyelarasan Program Kebersihan & Keselamatan Tandas
  • Khidmat Nasihat Teknikal Kejuruteraan
  • Penyediaan Spesifikasi Kerja
  • Perlaksanaan & Pemantauan Projek Pembaikkan Kecil & Naiktaraf
  • Penyediaan Kertas Kerja & Perancangan Naiktaraf RMK